TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI

TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI

Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.
şartları aranır.

Türkiye Vatandaşlığı İstenen Belgeler

 •  Başvuru Formu (VAT-5),
 •  2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve
  makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 •  Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge,
  vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 •  Medenî hal belgesi.
 • Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen
  değişikliklere ilişkin belge.
 •  Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 •  Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise
  bunu gösteren belge.
 •  Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine
  dair il emniyet müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve
  başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek
  süreli ikamet tezkeresi.
 •  Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
  Başvuru Makamı ve Usul
 •  Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış
  temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile
  yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 •  Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili
  başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.
 •  Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.
 •  Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına
  alındığı tarih esas alınır.
 •  Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri
  Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır.
 •  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri
  yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve
  noter tasdikli olması yeterlidir.
 •  Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il
  müdürlüklerince de yapılabilir.

Call Now Button