İKAMET İZNİ

İkamet İzni Başvurularında İstenen Belgeleri

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

 •  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 •  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
  sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
  Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile
bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/
imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

2. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de
başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.

Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı
Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı
ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.

3. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER

Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey
  araştırması yapacaklar için)
 •  Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
  3.2.Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 •  Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)
  3.3.Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli
görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep
edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil
gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini
gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan
programlar)

 •  Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
  mühürlü/kaşeli belge)

Turizm amaçlı kalacaklar

 İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

 •  Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)
 •  Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:
 •  Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması
  halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur
  olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
 • Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli
  olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
  gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
  konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
  Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

Tedavi görecekler

 •  Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının
  yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir
  hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

İdari makamların talebi

 •  İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı
  kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
  belirtilmeli)

Adli makamların talebi

 •  Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
  mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
  belirtilmeli)

Adli makamların kararı

 •  Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
  mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
  belirtilmeli)

Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler

 •  Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Anlaşmalar çerçevesinde eğitim

 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

 •  Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın
süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

İdari makamların kararı

 •  İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
  mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
  belirtilmeli)

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ  BELGELER

 •  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 •  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
  sayfa ile işlem gören sayfalar)
 •  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 •  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
  Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 •  Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
  biri yeterli sayılır):
 •  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
  mühürlü/kaşeli belge
  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
  (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
  kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 •  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı
  veya imzalı, kaşeli belge
 •  Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
  yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
  kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
  kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
  poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BİLGİLER

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına
girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan
sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Öğrencilik belgeleri, öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır.
Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik
haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde
en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.
İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için
öğrenim amacına uygun vize ile gelmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca
Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa
dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.
Açık öğretim programına kayıtlıysanız öğrenci ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız
diğer ikamet izni türlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.
Üniversitelere özel öğrenci, misafir öğrenci ve araştırma programı kapsamında geldiyseniz öğrenci
ikamet izni başvurusu yapamazsınız. Şartlarını taşıdığınız diğer ikamet izni türlerinden birine
başvurmanız gerekmektedir.
İkamet izni süreniz içinde;

 1. aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz
  veya
 2.  aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde
  kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20
  iş günü içinde bildiriniz.
  Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni
  üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz
  gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü
  tarafından sonuçlandırılır.
  Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz
  gerekmektedir.
  Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de
  başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
  Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz
  gerekmektedir.
  3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
  taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
  Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
  olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
  masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.

Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde

çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı
Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı
ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.

İlkokul (1 yıl)

 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
  ortaöğretim için)

Ortaokul (1 yıl)

 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
  ortaöğretim için)

Lise (1 yıl)

 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
  ortaöğretim için)
  Askeri Liseler (1 yıl)
 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
  ortaöğretim için)
  MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) (uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve
  konsolosluk okulları) (harca tabi)
 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
  ortaöğretim için)
  Ön lisans (2 yıl) Ortak Belgeler
  Lisans (4 yıl)
 • Ortak Belgeler
  Lisans – Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl)
 •  Ortak Belgeler
  Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)
 •  Ortak Belgeler
  Harp okulları (4 yıl)
 •  Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
  ortaöğretim için)
  Yüksek Lisans (2 yıl)
 •  Ortak Belgeler
  Doktora (3 yıl)
 • Ortak Belgeler
  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alanlar / TUS (3 yıl)
 • TUS kapsamında olunduğuna dair belge
  Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar / DUS (3 yıl)
 •  DUS kapsamında olunduğuna dair belge
  Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)
 •  Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair
  kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge (kursun süresi de belirtilmeli)
  Erasmus Programı Kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)
 •  Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında
  olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)
 • Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında
  olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

 • En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 •  En az 6 ay geçerli pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Kimlik bilgileri ve
  fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri alınır. Ayrıca başvuruda Son 8
  yılda giriş-çıkış için kullanılan tüm pasaportların işlem gören sayfalarının fotokopilerinin de teslim
  edilmesi gerekmektedir.)
 •  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 •  Önceki ikamet izin belgelerinin fotokopileri (varsa asıllarının ibraz edilmesi)
 •  Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü
  belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
  Vakıflarından alınabilir)
 •  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı
  belge
 •  Adli sicil kaydı Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir. (Ülkesine
  giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz
  edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir)
  (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep
  etmenizde yarar bulunmaktadır)
 •  Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge)

Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
o En az 1 yıl süreli özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet
izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat
yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ İLE İGİLİ BİLGİLER

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı
kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası
yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz
gerekmektedir.

Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz
gerekmektedir.
3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.
Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa imzalı ve kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve
Apostille şerhi gerekmektedir.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde
söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Geçiş başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir ve fotokopisi başvuru belgelerine
eklenir.

İKAMET İZNİ UZATMALARDA İSTENEN BELGELER

 •  İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın
  bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 •  Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
  özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
  yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 •  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
  Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 •  Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
  biri yeterli sayılır):
 •  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
  faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
  kaşeli/mühürlü belge
 •  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
  (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
  kapsayacak biçimde olmalıdır.)

Uzatma süresinin kapsayan özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9
sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen
asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta
poliçenizin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise,
başvuru dosyanıza sadece poliçenizin aslının onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de
başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
3. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.
Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte
olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer
masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.
Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz
gerekmektedir. Sizinle irtibata geçilebilmesi ve ikamet izni belgenizin adresinize ulaştırılabilmesi için
adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit
edilemiyorsa, doğum belgesi istenir. Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer
eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde
çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter
onaylı olması gerekmektedir.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı
veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname aranır.

Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3
sayfa) onaylı fotokopisi istenir. Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir)
alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı
Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı
ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.


Call Now Button