ÇALIŞMA İZNİ

Çalışma İzni Başvurusunda Dikkat edilecek Hususlar

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’ndan alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığımıza online çalışma izni başvurusu yapabilir.
Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Bakanlığımıza online çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.
Sisteminde işyeri kaydını oluşturacak olan işyeri SGK e-bildirge kullanıcısının kendi adına elektronik imzası bulunması gerekir.
İş sözleşmesi düzenlenir ve her iki tarafça imzalanması gerekmektedir.
Başvurulara ilişkin tüm işlemler e-Devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılmaktadır.
Başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.
Yabancıya ait fotoğraf çalışma izni kartına basılacağından son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli, ön cepheden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, arka fonu beyaz (biyometrik) olmalıdır ve doğru ölçeklendirerek yüklenmelidir.
Özellikle ev hizmetleri başta olmak üzere başvuru sürecindeki yazışmaların yapılacağı elektronik posta (e-mail) adresinin başvuru sahibine ait olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde başvuru sahiplerinin süreçlerden haberi olamamakta ve olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar.
E-Devlet şifrenizi ve e-imza şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.
Çalışma izni alındıktan sonra 30 gün içerisinde SGK bildirimini yapınız.
Yabancı ile çalışmayı bitirdikten sonra SGK bildirimi ile birlikte sisteme girip çalışma iznini sonlandırınız.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvuru için öncelikle işyeri kaydının oluşturulması gerekmektedir.
İşveren kaydı, yabancının çalışacağı adrese ait SGK işyeri tescil numarası üzerinden “Yeni İşyeri” alanı seçilerek oluşturulmalıdır.
İşveren kaydının SGK işyeri tescil numarası üzerinden yapıldığı hallerde, Ulusal Adres Veri Tabanından seçilen yabancının çalışacağı adres ile SGK işyeri sicil numarasıyla yapılan sorgulamadan gelen adresin aynı olması gerekmektedir.
Ulusal Adres Veri Tabanında bulunmayan adresler için yabancının çalışacağı adrese ilişkin işyerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyenin numarataj servisine gidilerek işyeri adres kaydının yapılması gerekmektedir.
SGK işyeri tescil numarasından gelen adresin güncel olmaması halinde bu adresin SGK’dan güncellemesi gerekmektedir.
Kendi nam ve hesabına çalışacak yabancıların işyeri SGK tescil numaralarının bulunmaması halinde ise; işyeri kaydının, “Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar” alanından, yabancının 99 ile başlayan kimlik numarası ile oluşturulması ve yabancının işyeri adresinin manuel olarak girilmesi gerekmektedir.
Harç tutarlarının bildirilen tutarlarda ve doğru hesap numaralarına yabancının 99 la başlayan kimlik numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir.

Geçici Koruma Kapsamındaki Çalışma İzin Başvurularında İstenilen Belgeler:

İş Sözleşmesi (sözleşme herhangi bir formatta olabilir, ancak işveren unvanı ve adresinin, yabancının kimlik bilgilerinin, yabancının işyerinde yapacağı görevin, alacağı aylık brüt ücret vb bilgilerin eksiksiz belirtilmesi ve yabancı ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir)
UYARI: Kendi adına ve hesabına gerek şahıs gerekse sermaye şirketi kurarak bağımsız çalışan yabancılar vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılmaktadır.
Bu kapsamda bulunan yabancılar için “iş sözleşmesi” alanına ticaret sicil gazetesi, esnaf sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi yabancının işyeri sahibi olduğunu gösterir belgenin taranması, ayrıca otomasyon sisteminde “Yabancı Şirket Ortağı / İşyeri Sahibi” alanının işaretlenmesi gerekmektedir.
Dernek ve vakıflar için, ilgili kurumlarından alınmış güncel faaliyet izin belgesi.
Fotoğraf (Yabancıya ait fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli, ön cepheden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, arka fonu beyaz (biometrik) olmalıdır ve doğru ölçeklendirerek yüklenmelidir.)
Yabancının eğitim meslek mensubu olarak çalışacak olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan ‘Ön izin belgesi’ ve yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni”.
Yabancının sağlık meslek mensubu olarak çalışacak olması durumunda, çalışacağı ildeki İl Sağlık Müdürlüğünden alınan ‘Ön izin belgesi’ ve Sağlık Bakanlığından alınan kurum ruhsatı.

Yabancı Çalışma İzni Gerekli Evraklar

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar.

Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurt içi başvuru olarak yapılabilir.

İstenilen belgeler e-izin otomasyon sistemi üzerinden online gönderilecektir.

İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.) Örnek iş sözleşmelerini görüntülemek için Tıklayınız.

Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.) Önemli Not: 6458 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online olarak gönderilecektir.) Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığımızın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.

Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi .

Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.

COVID-19 Taahhütnamesi; E-izin sistemi tarafından sunulan örnek metnin antetli kâğıda, firma kaşesi ve yetkilinin açık ad soyadı bilgisini ve imzasını içerir şekilde tanzim edilmesi gerekmektedir.

Yurt içi başvurularda sadece COVİD-19 Taahhütnamesi istenirken yurt dışı başvurulardan taahhütnamenin dışında yabancının ülkesinde yapılan COVID-19 testinin negatif olduğunu gösterir sağlık belgesi de eklenmelidir.

COVID-19 Taahhütnamesi-Yurtiçi

COVID-19 Taahhütnamesi-Yurtdışı

Eğitim Sektörü:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi)

Yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”

Ev Hizmetleri:

Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.

Sağlık Sektörü:

Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak yabancı sağlık meslek mensupları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir Ön İzin Belgesi. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.)

Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Faaliyet İzin Belgesi.

Turizm Sektörü:

Turizm işletme belgesi bulunan işyerlerinde istihdam edilecek yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.)

Eğlence Sektörü:

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.)

Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İş Sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak online olarak gönderilecektir.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi,

Yabancı Sanatçılarla Yapılacak İş Sözleşmesinde Yer Alması Zorunlu Hususlar:

Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,

Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,

İşyeri vergi numarası,

Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, Alo 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

Havacılık Sektörü:

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.) Bakanlığımızca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlilik kazanmaktadır.

Mühendis ve Mimarlar :

Mesleki Hizmetler kapsamında mühendis/mimar olarak çalışma izni talep edilen yabancının, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online olarak gönderilecektir.)

Mühendis/mimar/şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk istihdam edildiğini ispata dair ücret bordosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.)

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirket ve Şubeler:

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/a maddesinde öngörülen özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerinden en az birini karşılayan şirket ve şubelerde istihdam edilecek yabancılar için aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapılacaktır.

Kuruluşun yaptığı son yıl ihracat tutarının en az 1 milyon ABD Doları olduğuna ilişkin belgeler (İhracat bedeline ilişkin banka dekontu, banka yazsı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler)

Yukarıda Belirtilen Şartlardan En Az Birisini Sağlayan Kuruluşta Görev Alacak Kilit Personel İçin İstenilen Belgeler:

Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürü, Şirket Müdür Yardımcısı, vb. mevkiler için (İmza Sirküleri, Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu Kararı fotokopisi gibi belgeler)

Kuruluşun hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetim için temel sayılan bilgiye sahip uzmanlardan (bonservis ve tercümesi, diploma sureti ve tercümesi ile bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alana yönelik değer belge ve bilgiler ve tercümesi (Örneğin ihracat elemanlı için ülkeler bazında ihracatı gösteren ilgili bankaca onaylı banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi)

İstihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı

İrtibat Büroları:

İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için Ekonomi Bakanlığından alınmış faaliyet izni, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online gönderilecektir.

İrtibat büroları için son yıl içinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı Döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler)


Call Now Button